Nákupní košík

Váš košík
je prázdný

Kontaktní čočky | Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky k nákupu a prodeji zboží prostřednictvím internetu
(Dále také jen “VOP“)

Identifikace provozovatale

Internetový portál a internetový obchod www.cocky-eshop.cz je provozován společností Mgr. Susan Hamadehová, IČ: 687 13 622 (dále jen prodávající).

Kontaktní údaje na prodávajícího:

Mgr. Susan Hamadehová, Trend optik
Adresa: Fugnerova 1, 678 01 Blansko
Telefon: +420 777 866 329

email:

Všeobecné ustanovení

VOP upravují vztah mezi zákazníkem (dále jen kupující) a prodávajícím.

Vyplněním a potvrzením objednávkového formuláře na www.cocky-eshop.cz stvrzujete, že plně souhlasíte s VOP pro dodávky zboží. Obchodní podmínky se řídí zejména § 52 a násl. a § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. VOP jsou pro obě strany závazné.
Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Předmět smlouvy

Kontaktní čočky, roztoky a příslušenství (dále jen zboží) nabízené na www.cocky-eshop.cz jsou od předních světových výrobců.

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě, kterou se rozumí objednávka.

Prodávající se zavazuje, že zákazníkům bude dodávat zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikací či vlastnostmi obvyklými pro tento druh zboží. Dále nabízené zboží vyhovuje daným normám, předpisům a nařízením platným v České republice.

Ceny zboží na internetových stránkách www.cocky-eshop.cz jsou uvedeny u každého produktu zvlášť a jsou včetně DPH. Výše kupní ceny je rozhodná v okamžiku objednání zboží. Prodávající je oprávněn ke změně cen zboží, nikoli však se zpětnou účinností.

K ceně zboží může být připočítáno poštovné a balné.

Daňový doklad, vystavený na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, je potvrzením o uzavření kupní smlouvy.

Daňový doklad obdrží zákazník vždy se zbožím.

Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, potvrzení elektronické objednávky kupujícím. Veškeré podané objednávky jsou závazné.

Potvrzení o přijetí objednávky je provedeno elektronicky. Do několika minut po odeslání objednávkového formuláře obdrží zakazník email s potvrzením objednávky.

Elektronická objednávka je platná pouze tehdy, vyplníli kupující veškeré údaje a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři.

Při potvrzení objednávky kupující dále stvrzuje, že je zaregistrovaný v aplikačním středisku dle vlastní volby, a že absolvuje pravidelné kontroly u svého oftalmologa či optometristy.

Platební podmínky
Kupující může zvolit jeden ze tří možností způsobů platby.

1. Dobírkou
Objednané zboží bude zasláno ve formě poštovního balíku s platbou při převzetí.

Cena poštovní zásilky je:
Česká Republika - dobírka / balík – 129,- Kč

2. Bankovním převodem
Svou objednávku můžete uhradit bankovním převodem z Vaší banky na náš účet vedený u Fio banka, a.s. Číslo bankovního účtu pro platby převodem je 2600722882/2010.

Po odeslání objednávky, v níž jako způsob platby byla zvolena možnost „bankovním převodem“, Vám budou elektronicky odeslány identifikační údaje pro realizaci bankovního převodu – číslo bankovního účtu, variabilní symbol a částka k úhradě.

Po přijetí platby bude Vaše zboží ihned expedováno formou poštovní zásilky. Obvyklá doba připsání částky na účet je 1 – 2 dny.

Cena poštovní zásilky je:
Česká Republika – poštovné 65,- Kč

Prodávající zůstává výlučným vlastníkem zboží až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím.

Dodání zboží

Zboží bude dodáno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

V případě, že je zboží skladem, bude nejpozději expedováno následující den po přijetí objednávky. Při volbě způsobu doručení "osobní odběr" u skladového zboží bude objednávka připravena k vyzvednutí následující den. Pokud zboží skladem není, řídí se dodací lhůty údajem „Doba dodání“, uvedeným u každé položky.

O odeslání Váší objednávky Vás budeme informovat elektronickou poštou na Vámi uvedený kontaktní email.

Při nezastižení na Vámi uvedené adrese pracovníky České pošty, bude zásilka po dobu 7 dnů uložena na poště. Po té době bude zásilka odeslána zpět na naší adresu. Za opětovné zaslání učtujeme poštovné.

U objednávek nad 1950,- Kč poštovné neúčtujeme u dodávky po ČR.

Každá ze smluvních stran nese náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, jak jí vznikly.

Reklamační řád

Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí zkontrolovat a případně bezodkladně informovat dodavatele o zjištěných závadách (reklamace).

Kupující je oprávněn podat reklamaci ve lhůtě do 30 dnů od převzetí zboží, a to emailem nebo telefonicky.
Telefonicky podaná reklamace musí být nejpozději do 2 dnů doplněna o vlastní reklamované zboží (odesláním na naší prodejnu), daňový doklad a stručný popis závady.

Zboží, které je předmětem reklamace, musí být bez zbytečného odkladu odesláno prodávajícímu na kontaktní adresu nebo osobně doručeno. Reklamované zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, a spolu se stručným popisem závady.

Náklady na doručení reklamovaného zboží dodavateli nese kupující, náklady na případné doručení zboží po vyřízení reklamace nese dodavatel.

Prodávající je povinen posoudit reklamaci kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději 30 dnů ode dne doručení reklamace. O vyřešení reklamace je prodávající povinen informovat kupujícího písemně na jeho kontaktní email, nedohodnou-li se jinak.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

• poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
• porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
• neodborným zacházením
• poškozením živly
• poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním

Odstoupení od smlouvy

Káždá fyzická osoba má ze zákona právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne obdržení zásilky a to bez udání důvodu.

Kupující může zboží vrátit v neporušeném původním obalu. S vráceným zbožím je nutno zaslat i potvrzení o zaplacení zboží (daňový doklad) a potvrzení o převzetí zboží. Kupujícímu budou bez prodlení vráceny peníze, které za zboží zaplatil.

Storno objednávky

Je možné odeslanou a potvrzenou objednávku stornovat a to pouze před odesláním zboží. Storno objednávky je možné pouze elektronickou poštou na info@cocky-eshop.cz. Do emailu je nutné uvést číslo objednávky.

Storno poplatky nebudou učtovány.

Prohlášení

Zákazník prohlašuje, že kontaktní čočky u nás objednané mu byly aplikovány očním lékařem nebo kvalifikovaným optometristou a pravidelně podstupuje oční kontrolu. Za používání kontaktních čoček v nesouladu s návodem k jejich použití a instrukcemi očního odborníka nebo svévolnou změnu značky, druhu či technických parametrů kontaktních čoček neneseme žádnou odpovědnost.

Ochrana osobních údajů

Vyplněním a odesláním objednávky v rámci internetového obchodu či vyplněním a odesláním registračního formuláře v rámci internetového portálu dává kupující (registrovaný uživatel) prodávající (provozovateli portálu) souhlas ke shromažďování a archivování svých osobních údajů a údajů o svých objednávkách a nákupech.

Prodávající upozorňuje kupující na skutečnost, že na všechny jím sdělené informace (osobní údaje) se vztahuje povinnost mlčenlivosti dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající pro účely plnění kupní smlouvy a po celou dobu jejího trvání, resp. po dobu nezbytně nutnou, shromažďuje, zpracovává a uchovává jeho osobní údaje.
Kupující souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly evidovány v informačním systému prodávajícího po dobu nezbytně nutnou a byly užívány pro řádné plnění kupní smlouvy.

Osobní data kupujících jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným dalším subjektům.
Prodávající prohlašuje, že neprodává, nepronajímá a ani jinak neposkytuje osobní data svých klientů žádné třetí straně.